O projekcie

Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy – kampania informacyjna z wykorzystaniem przykładów dobrych praktyk.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.3 – wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.

Celem projektu jest wzrost poziomu świadomości wśród pracodawców, pracowników oraz społeczności lokalnej województwa śląskiego w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibilityfirma odpowiedzialna społecznie) związanej z polityką równych szans w miejscu pracy.

RIPH Przedsięwzięcie ma charakter kampanii społeczno-informacyjnej, której zadaniem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko dyskryminacji kobiet na rynku pracy, polegające na zbyt częstym stosowaniu kryterium płci przy podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia, awansu czy wynagradzania. Kampania ma zachęcić pracodawców do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy i przekonać, że wprowadzenie polityki równych szans kobiet i mężczyzn do strategii personalnej firmy wpłynie na wzrost konkurencyjności, zwiększy motywację pracowników i podniesie satysfakcję klientów.

Pomimo istniejących w polskim Kodeksie pracy przepisów regulujących zakaz dyskryminacji w miejscu pracy (art. 183a § 1), polscy przedsiębiorcy miewają problemy z ich interpretacją. Pojawiają się pytania: Co dokładnie oznacza nakaz równego traktowania? Na co zwrócić uwagę? Jak aktywnie zapobiegać dyskryminacji? Nasz projekt pomoże odpowiedzieć na te i inne pytania oraz wskaże pracodawcom kierunki działań znoszące bariery w rozwoju zawodowym kobiet, wspierające równość w środowisku pracy.
Test sprawdzający politykę pracodawcy pod kątem równo-uprawnienia płci w miejscu pracy.