Polityka równych szans

RÓWNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN W MIEJSCU PRACY
Polityka równych szans kobiet i mężczyzn jest jednym z filarów społecznie odpowiedzialnego biznesu. Obejmuje ona działania przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i ma na celu zapobieganie dyskryminacji i promowanie równości płci w miejscu pracy. Realizacja założeń równouprawnienia odbywa się w pięciu następujących obszarach zarządzania personelem:

pozyskiwanie pracowników
rekrutacja oparta na kryterium kompetencji a nie płci
rozwój pracowników
równy dostęp do awansów, szkoleń, rozwoju i samorealizacji
polityka wynagradzania
równe wynagradzanie za równą pracę
równowaga między życiem zawodowym i osobistym
łączenie rozwoju zawodowego z życiem osobistym
przeciwdziałanie mobbingowi i molestowaniu seksualnemu
Test sprawdzający politykę pracodawcy pod kątem równo-uprawnienia płci w miejscu pracy.
1. POZYSKIWANIE PRACOWNIKÓW
rekrutacja stanowi kluczowy element polityki personalnej prowadzonej w każdym przedsiębiorstwie. Sukces firmy w znacznej mierze wynika z tego, jak dobrze wykorzystuje ona energię i talenty swoich pracowników. Na rynku pracy zauważa się, że kobiety podczas rekrutacji napotykają liczne bariery. Trudności te wynikają bardzo często z nieświadomych działań, tj. stereotypowego podejścia czy uprzedzeń. Często dochodzi do przesądzenia o płci poszukiwanego kandydata do pracy już na etapie formułowania opisu stanowiska, np. poprzez używanie tylko męskich nazw stanowisk. Badania potwierdzają też, że kobiety podczas rozmowy kwalifikacyjnej częściej niż mężczyźni są pytane o sytuację rodzinną, stan cywilny, plany związane z rodzicielstwem i dyspozycyjność.
Prorównościowe rozwiązania na etapie rekrutacji:
  • równe traktowanie – jednakowe procedury i kryteria stosowane są wobec wszystkich kandydatów;
  • stałość wymagań i kryteriów oceny – przed rozpoczęciem naboru określa się wymagania stawiane kandydującym oraz kryteria oceny, które są niezmienne w czasie procesu rekrutacji i selekcji;
  • bezstronność i niezależność – bezstronne i niezależne działanie każdego z członków zespołu rekrutacyjnego, wyeliminowanie wszelkich form faworyzowania bądź dyskryminowania kandydatów;
  • profesjonalizm – przeprowadzanie procesu naboru pracowników wyłącznie przez odpowiednio przygotowany zespół;
  • subiektywizm kontrolowany – wybór kandydatki/kandydata następuje w wyniku dokładnego przedyskutowania kandydatur i wspólnie podjętej decyzji;
  • przejrzystość – proces rekrutacji jest szczegółowo dokumentowany i umożliwia kandydatom otrzymanie rzetelnej informacji zwrotnej o osiągniętych wynikach.