NASZE STRONY WYKORZYSTUJĄ PLIKI COOKIES

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszej polityce cookies.


| Ochrona danych osobowych


11 października 2016 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTUW związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach konkursu nr RPSL.07.04.02- IP.02-24-021/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy, DZIAŁANIE 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z  zakresu outplacementu), PODDZIAŁANIE 7.4.2 Outplacement – konkurs, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach poszukuje partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

Partnerstwo oznacza wspólną realizację projektu przez beneficjenta i podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie partnerskiej, zawartej w oparciu o zapisy art.33.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 217). Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020.

Wymagania:

 • 2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji poszczególnych typów operacji:
  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
  • poradnictwo psychologiczne;
  • pośrednictwo pracy;
  • szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
  • staże, praktyki zawodowe;
  • subsydiowanie zatrudnienia;
  • dodatek relokacyjny;
  • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym;
  • wsparcie pomostowe;

dla pracowników:

 • przedsiębiorstw sektora MŚP;
 • przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;
 • przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;
 • przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej;

zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 • doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: isupkowska@riph.com.pl lub telefoniczny, pod numerem tel.: (32) 231 99 79, w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2016 r.