NASZE STRONY WYKORZYSTUJĄ PLIKI COOKIES

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszej polityce cookies.


| Ochrona danych osobowych


10 września 2020 roku

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gliwice


OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie
ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej
(sporządzonego na podstawie uchwały numer VII/136/2015
Rady Miasta Gliwice z dnia 18 czerwca 2015 r.)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), a także zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 września do 23 września 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice, ul. Jasna 31A).

Sposoby zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozą oddziaływania na środowisko:

  • BIP (zakładka Planowanie przestrzenne\Ogłoszenia i komunikaty),
  • Miejski System Informacji Przestrzennej (Geoportale\Geoportal planistyczny, „MPZP wyłożenie publiczne”),
  • kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego, którzy udzielać będą odpowiedzi na pytania dotyczące ww. projektu planu – pod nr tel.: 32 338 65 12, 32 338 65 10, w godzinach pracy urzędu,
  • kontakt elektroniczny z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego poprzez e-mail: pp@um.gliwice.pl., SEKAP/ePUAP,
  • bezpośredni wgląd do projektu miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice, ul. Jasna 31 A).

Ze względu na zagrożenie COVID-19 oraz związany z nim ograniczony dostęp do budynku Urzędu, preferowane są pierwsze cztery sposoby zapoznania się z projektem planu i prognozą. Bezpośredni wgląd do ww. dokumentów jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego (nr tel.: 32 338 65 12, 32 338 65 10).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A – sala 206 (II piętro) o godz. 16.00.

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie zamiaru wzięcia udziału w dyskusji publicznej w terminie do 16 września 2020 r. (nr tel.: 32 338 65 12, 32 338 65 10) z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom dyskusji.

Osoby, które nie umówią telefonicznie osobistej wizyty w celu bezpośredniego wglądu do projektu planu i prognozy, bądź nie zgłoszą w wyznaczonym terminie chęci udziału w dyskusji publicznej, nie będą miały możliwości wejścia do budynku Urzędu. Konieczne jest zaopatrzenie się w maseczki, ponieważ Urząd Miejski w Gliwicach nie zapewnia maseczek dla interesantów.

Powyższe obostrzenia obowiązują do czasu utrzymania ograniczeń wynikających z zagrożenia COVID-19.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2020 r.:

  • w formie papierowej - drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31 A, 44-122 Gliwice,
  • w formie papierowej - osobiście, w Punkcie Obsługi Mieszkańców - na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach pracy urzędu,
  • jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Gliwice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta - Rada Miasta.

Załącznik:

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej